Historien om Hotel Pandekagehuset

Den smukke byg­ning nederst i gågaden i Nykøbing lige overfor
Dr. Margrethesvej har gennem alle årene har været en væ­sentlig del af
tilhørsforhol­det til Nykøbing for både fastboende og fritidsgæs­ter.

Hotellet har som hotel præget gadebilledet siden 1917,
oprindeligt som “Vilhelm Nielsens Hotel” og fra 1961 som
“Hotel Odsherred”, et navn, der har været bevaret frem til 2018.

Her skiftede Hotel Odsherred navn til det nuværende “Hotel Pandekagehuset”.
Og er i dag nærmere indrettet som et Bed & Breakfast.

Med sin beliggenhed lige ned til Nykøbings oprinde­lige centrum og torv har der naturligvis i århundreder været bebyggelse og aktivi­tet på gården. Historik set har vi dog først fra begyndel­sen af 1800-tallet sik­re meldinger.

Af et auktionsskøde pr. 11. august 1834 fremgår det, at ejendommen forud ejedes af afdøde sogne­præst Weibol, men da byens præstebolig dengang lå henholdsvis øverst i Kilde­stræde (»Grenås Have«) og på hjørnet af Torvet og Kir­kestræde, har der nok nær­mest været tale om en inve­stering af bemeldte præst.

Af 1834-skødet fremgår det imidlertid, at ejendom­men så overtages af prokurator Jacob Peter Bagger – og i hans familie forbliver den helt frem til 1906.

I 1874 får ejendommen oven i købet navn efter fa­milien og kaldes ”Hylleborg” – i sammenhæng med prokurator-enkens pige­navn. Sophie Hyldeborg Holst hed hans åbenbart meget yngre kone.

Efter hendes død i 1906 overgik ejendommen til hendes døtre Sophie Salto og Julie Causse, som begge var en­ker. De havde ingen interes­ser i Nykøbing og solgte samme år til Lars Chr. Jen­sen, som videre pr. 25. april 1910 solgte til træskomager Laurits Jensen.

Omkring århundrede­skiftet havde Baggers enke revet den gamle forbygning ned og opført den, som sta­dig eksisterer. Her indrette­de Laurs Chr. Jensen sig med bu­tik til højre og privatlejlig­hed til venstre samt to lejlig­heder udlejet på første­salen.

Det var i denne periode at vognmand Laurits Jakobsen boede i et værelse over indkørslen til gården. Der må have været en øredøvende larm, for årsagen til at Laurits var kommet tilbage til Nykøbing var, at han var blevet smidt ud af Slagelse, for hans bil larmede helt vildt. At han ankom på det tidspunkt gør ham formentligt til ejer af Odsherreds første bil.

Med henblik på det kom­mende gadegennembrud overfor (Dr. Margrethesvej gennemførtes fra jernbane­stationen til hovedgaden i 1919) var en af byens initia­tivrige restauratører blevet interesseret i bygningen. Det var Vilhelm Nielsen, som indtil da havde drevet restauration som nabo til byens boghandel (altså i den øverste del af det nuvæ­rende Irma-marked).

Han købte ejendommen i 1916 og gik straks i gang med en større ombygning, så den året efter kunne åbne som »Vilhelm Nielsens Ho­tel«. Otte hotelværelser var der fra starten, endda på et tids­punkt det dobbelte med plads til 22 overnattende gæster, og Vilhelm Nielsen byggede også en lille sal i et mellemrum mellem forhu­set og en bagbygning.

Soliditet prægede de kommende årtier, da hotel­let blev drevet af Vilhelm Nielsen og hans kone, og da de blev trætte, overdrog de i 1945 hotellet i forpagtning til sønnen Knud Nielsen. Fire år senere blev hotellet solgt til Aage Nielsen, der kom fra Karrebæksminde (»Onkel Aage«), som alle­rede i 1951 videresolgte til Knud Strube.

Denne drev det i ti år, før han solgte til Carl Mogens Laursen, som efter en publikumskonkurrence om­døbte hotellet til Hotel Odsherred.

I 1964 købte så Palle Hansson ejendommen, som dermed kom ind i yder­ligere en opblomstring. Gennem 16 år lagde han og fru Didde både energi, pro­fessionalisme og kærlighed i hotellet, som i deres tid var Odsherreds ”flagskib”.

Men hoteldrift er kræ­vende, og i maj 1980 solgte de til restauratørparret Hanne og Kell Ishoff, der dog kun fik kort tid på ste­det. Efter få måneder fulgte Zenia Randløv, Birkerød, og i december 1981 overtog Sjællandske Bank etablis­sementet på en tvangsauk­tion. Af banken købte så den nuværende ejer, entre­prenør Jørgen Pedersen i fe­bruar 1982. Han gennem­førte straks en gennemgri­bende istandsættelse, som resulterede i indretning af klubværelser på førstesa­len, »Jægerpub« og »El­vis« i stueetagen.

Som ung dengang, i 80´ere må jeg her bringe musikvideoen på banen. Lige inden for til højre i ”Elvis” kunne vi se og høre tidens hottest musik. Kajagoogoo & Limahl, Billy Ocean, Pet Shop Boys, og ikke mindst sledgehammer med Peter Gabriel – bare for at nævne nogle af dem.

Året ef­ter forpagtede han restau­rationsdriften ud til Vibeke og Leif Gliese. Efter et par år og et mellemspil, hvori Jørgen Pedersen igen måtte stå for driften, fulgte Gitte og Knud Jensen og Jette og Birger Frederiksen, før Kahtja Nowak og Kent Nielsen tog over 1. marts 1989

 

Historien og billeder er med taknemmelighed lånt hos Claus Marcussen, der også tilbyder byvandringer med fortællinger om livet i det gamle Nykøbing.

Claus Marcussen